CN
OA
海欣物流园区居住中心房屋安全检测及抗震鉴定项目比价公告
发布时间:07.04.2024 发布者:

1720074209936(1).jpg
1720074116344(2).jpg
1720074236257(3).jpg
1720074140267(4).jpg
1720074291579(5).jpg
1720074317060(6).jpg
1720074268452(7).jpg

附件1:报价承诺书.docx

附件2:报价清单.xlsx

附件4:法人授权委托书.docx

附件3:法人法定代表人资格证明书.docx